Ένα κατάστημα, πολλές λύσεις!

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

 

Η επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΪΡΗΣ που εδρεύει στην περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στις δράσεις "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ, "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ & "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων".

 

ΕΣΠΑ "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων"

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν  συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 206.190,40 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 100.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

- Μηχανήματα – Εξοπλισμός

- Άυλες Δαπάνες

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο και νέο προσωπικό)

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 

- βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

- αύξηση της κερδοφορίας της

- ενίσχυση της εξωστρέφειας

- επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

- εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες

- αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

- ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

- δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

- αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας εγκαταστάσεων & προσωπικού

 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

 

 

ΕΣΠΑ "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 200.000,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 100.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

- Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

- βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

- αύξηση της κερδοφορίας της

- επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

- εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες

- αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

- ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

- διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

- εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.

 

 

 

ΕΣΠΑ "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

 

Επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Covid

 

Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί εγκεκριμένο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης (State Aid SA. 56839 (2020/N) 08.04.2020) προϋπολογισμού 1.200 δις €, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 144/30.04.2020). Η δράση αφορά στην ενίσχυση Μικρωμεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που πλήττονται από την πανδημία και έχει τη μορφή κάλυψης των τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους από 1.4.2020 και για 3 μήνες, με δυνατότητα παράτασης αλλά όχι πέραν της 31.12.2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τόκων για το διάστημα 1.4.2020 έως 31.08.2020 είναι 5.801,24 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.801,24 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

- μείωση των συνεπειών των μέτρων κατά του ιού Covid 19 στην κερδοφορία της

 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.